2019 | 801 SQ.M. | Four Seasons Hotel Bangkok

“งานของผมมีเป้าหมายเดียว คือทำให้ผู้คนมีความสุข ผมต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมาย เป็นตัวแทนความรักและความมุ่งมั่นทั้งหมดเพื่อลูกค้าของผม.” — Mr. Chic