THE PHOENIX

Bespoke Wedding

At Four Seasons Hotel Bangkok

“งานของผมมีเป้าหมายเดียว คือทำให้ผู้คนมีความสุข ผมต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมาย เป็นตัวแทนความรักและความมุ่งมั่นทั้งหมดเพื่อลูกค้าของผม” – Mr. Chic

DISCOVER MORE

THE REDWOODS

Making the extraordinary is the way of sharing my soul with the world.

PASSAGE TO GREATNESS

การก้าวสู่โลกของการสร้างสรรค์ของผม เปรียบเสมือนการย่างก้าวเข้าสู่อีกโลกที่เต็มไปด้วย.....

ONCE UPON A DREAM (LGBTQ Wedding)

การยืนเคียงข้างและสนับสนุนในทุกรูปแบบของความรักคือส่วนหนึ่งในปรัชญาของ Chic Planner....

Discover more