Projects

PROJECTS

Turning the wildest dreams and aspirations
of many couples into reality.

OASIS

การสร้างสรรค์ที่ Chic Planner เป็นเรื่องราวความผูกพันระหว่าง...

ELYSIUM DREAMS

The Elysium Dreams is a new physical creative idea that trains spatial...

BEAUTY NOVEMBER

ชีวิตของผมถูกขับเคลื่อนด้วยความรัก งานของผมทำให้ผมรู้สึกว่า...

SUMMER IN SICILY

คุณค่าความเป็นศิลปินของผม ถ่ายทอดอยู่ในทุกชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย...

WONDER STORY IN THE WOOD

ลูกค้าของเราคือคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต...

THE BEGINNING

ความปรารถนาสูงสุดของผม คือการได้ส่งมอบพลังด้านบวกผ่านงานที่ผมทำ...

THE PHOENIX

งานของผมมีเป้าหมายเดียว คือทำให้ผู้คนมีความสุข...

ONCE UPON A DREAM (LGBTQ Wedding)

การยืนเคียงข้างและสนับสนุนในทุกรูปแบบของความรักคือส่วนหนึ่งในปรัชญาของ Chic Planner....

ILLUMINATE

The lighting is the most important thing to express the mood and tone of the wedding.

THE REDWOODS

Making the extraordinary is the way of sharing my soul with the world.