Projects

PROJECTS

Turning the wildest dreams and aspirations
of many couples into reality.

THE BEGINNING

ความปรารถนาสูงสุดของผม คือการได้ส่งมอบพลังด้านบวกผ่านงานที่ผมทำ...

THE PHOENIX

งานของผมมีเป้าหมายเดียว คือทำให้ผู้คนมีความสุข...

ONCE UPON A DREAM (LGBTQ Wedding)

การยืนเคียงข้างและสนับสนุนในทุกรูปแบบของความรักคือส่วนหนึ่งในปรัชญาของ Chic Planner....

ILLUMINATE

The lighting is the most important thing to express the mood and tone of the wedding.

THE REDWOODS

Making the extraordinary is the way of sharing my soul with the world.

LOVER MOON

ผมยังคงผลักดันตัวของผมเองทำงานให้ได้ตามมาตรฐานของผม ในขณะเดียวกันผมเชื่อและเคารพผู้คนที่ทำงานร่วมกันกับผมด้วย...

PASSAGE TO GREATNESS

การก้าวสู่โลกของการสร้างสรรค์ของผม เปรียบเสมือนการย่างก้าวเข้าสู่อีกโลกที่เต็มไปด้วย.....

POETRY OF DREAM

ในการออกแบบของผม ผมมักจะพยายามทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความพิเศษและเหนือกว่าด้วยบรรยากาศ...

AUTUMN

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจของผม ความฝันของพวกเขาทำให้ผม...

HORIZON

แรงบันดาลใจจากป่าลึกยามค่ำคืน