ONCE UPON A DREAM

Making Art Comes To Life

“การยืนเคียงข้างและสนับสนุนในทุกรูปแบบของความรักคือส่วนหนึ่งในปรัชญาของ Chic Planner งานของผมเกิดขึ้นจากความรักและความสุข ผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้มอบสองสิ่งนี้ให้กับคู่ LGBTQ” – Mr. Chic

DISCOVER MORE

Poetry of dream

ในการออกแบบของผม ผมมักจะพยายามทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความพิเศษและเหนือกว่าด้วยบรรยากาศ...

CHIC PLANNER: MAKING ART COMES TO LIFE – Episode 4

เส้นทางการทำงานในอาชีพเว็ดดิ้งแพลนเนอร์ของผมถูกปูด้วยความรัก....

CHIC PLANNER: MAKING ART COMES TO LIFE – Episode 3

การออกแบบของผมที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชีวิตของคนสองคน...

Discover more