PICTURESQUE GARDEN
(LGBT WEDDING)

Making Art Comes To Life

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองความรักที่ยิ่งใหญ่ของทั้งคู่ สำหรับผมแล้วมันคงไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับการบอกเล่าความรู้สึกนั้นได้ดีเท่าความสวยงามของดอกไม้ที่ผมสื่อออกมา” – Mr. Chic

DISCOVER MORE

THE ILLUMINATED GARDEN

Chic Planner ทำให้ผู้คนรู้สึกพิเศษ ไม่ว่าเราจะทำอะไร ออกแบบสิ่งไหน ล้วนแต่มีรายละเอียดมากมาย...

TALE FROM LOTUS

ผมเคารพในธรรมชาติเป็นอย่างมาก ความงามที่แท้จริงคือความงามของธรรมชาติ...

THE RIVER

ผมสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ด้วยดอกไม้ที่ปลูกขึ้นในประเทศไทยของเราทั้งหมด ผมต้องการนำเสนอ DNA ของ Chic Planner...

Discover more