Play Video

“ผมเชื่อว่ากลิ่นหอมเหมือนเครื่องย้อนเวลา ทำให้ความทรงจำที่ซ่อนอยู่ของเรา กลับมามีชีวิตอีกครั้ง กลิ่นหอมเป็นศิลปะเดียวที่ทำให้ความทรงจำพูดได้และเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเข้าถึงหัวใจ.” — Mr. Chic