Videos

CHIC PLANNER: MAKING ART COMES TO LIFE – Episode 7

การออกแบบของผมเป็นความท้าทายและเป็นความพยายามใหม่ทุกครั้ง...

MOST VIEW VIDEOS

THE RIVER

ผมสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ด้วยดอกไม้ที่ปลูกขึ้นในประเทศไทยของเราทั้งหมด ผมต้องการนำเสนอ DNA ของ Chic Planner...

LGBT WEDDING (PICTURESQUE GARDEN THE MAKING)

"ความต้องการของผมคือ อยากให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสโลกของผม...."

THE DESERT

I would like to create the master piece which impossible to resist their charming combination.

RECENTLY UPLOADED

CHIC PLANNER: MAKING ART COMES TO LIFE – Episode 7

การออกแบบของผมเป็นความท้าทายและเป็นความพยายามใหม่ทุกครั้ง...

งานจดทะเบียนสมรสคุณจั๊กจั่นคุณเค

นี่คือโมเม้นต์แรกของคำสัญญาและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่...

CHIC PLANNER: MAKING ART COMES TO LIFE – Episode 6

เมื่อคุณเดินเข้ามางานที่จัดโดย Chic Planner คุณได้เดินเข้ามาใน...

CHIC PLANNER: MAKING ART COMES TO LIFE – Episode 5

การสร้างสิ่งที่พิเศษ เป็นวิธีแบ่งปันจิตวิญญาณของผม...