Videos

Spring Memories

ผมเชื่อว่ากลิ่นหอมเหมือนเครื่องย้อนเวลา ทำให้ความทรงจำที่ซ่อนอยู่ของเรา กลับมามีชีวิตอีกครั้ง...

MOST VIEW VIDEOS

THE RIVER

ผมสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ด้วยดอกไม้ที่ปลูกขึ้นในประเทศไทยของเราทั้งหมด ผมต้องการนำเสนอ DNA ของ Chic Planner...

LGBT WEDDING (PICTURESQUE GARDEN THE MAKING)

"ความต้องการของผมคือ อยากให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสโลกของผม...."

THE DESERT

I would like to create the master piece which impossible to resist their charming combination.

RECENTLY UPLOADED

Spring Memories

ผมเชื่อว่ากลิ่นหอมเหมือนเครื่องย้อนเวลา ทำให้ความทรงจำที่ซ่อนอยู่ของเรา กลับมามีชีวิตอีกครั้ง...

Passage to Greatness

การก้าวสู่โลกของการสร้างสรรค์ของผม เปรียบเสมือนการย่างก้าวเข้าสู่อีกโลก...

Poetry of dream

ในการออกแบบของผม ผมมักจะพยายามทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความพิเศษและเหนือกว่าด้วยบรรยากาศ...

The Redwoods

การสร้างสิ่งที่พิเศษ เป็นวิธีแบ่งปันจิตวิญญาณของผมกับโลกใบนี้