Videos

Poetry of dream

ในการออกแบบของผม ผมมักจะพยายามทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความพิเศษและเหนือกว่าด้วยบรรยากาศ...

MOST VIEW VIDEOS

AUTUMN

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจของผม ความฝันของพวกเขาทำให้ผม...

EXPERIENCE ONCE IN YOUR LIFE

When I create the wedding that I have to transform the venue, it is very challenge for me...

THE DESERT

I would like to create the master piece which impossible to resist their charming combination.

RECENTLY UPLOADED

Poetry of dream

ในการออกแบบของผม ผมมักจะพยายามทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความพิเศษและเหนือกว่าด้วยบรรยากาศ...

Once upon a dream (LGBTQ Wedding)

การยืนเคียงข้างและสนับสนุนในทุกรูปแบบของความรักคือส่วนหนึ่งในปรัชญาของ Chic Planner...

CHIC PLANNER: MAKING ART COMES TO LIFE – Episode 4

เส้นทางการทำงานในอาชีพเว็ดดิ้งแพลนเนอร์ของผมถูกปูด้วยความรัก....

CHIC PLANNER: MAKING ART COMES TO LIFE – Episode 3

การออกแบบของผมที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชีวิตของคนสองคน...