Play Video

“การยืนเคียงข้างและสนับสนุนในทุกรูปแบบของความรักคือส่วนหนึ่งในปรัชญาของ Chic Planner งานของผมเกิดขึ้นจากความรักและความสุข ผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้มอบสองสิ่งนี้ให้กับคู่ LGBTQ.” — Mr. Chic